Integrowana Produkcja

O systemie

Integrowana Produkcja Roślin (IP) to system produkcji owoców i warzyw oparty na właściwym planowaniu, wykorzystaniu istniejących warunków klimatyczno glebowych, zawartości składników mineralnych w glebie, integrowanej ochrony roślin, oraz zminimalizowaniu ingerencji w środowisko naturalne.

To opłacalny system produkcji roślinnej bazujący na wykorzystaniu zarówno środków chemicznych jak i nie chemicznych. Produkcja owoców i warzyw wg IP bazuje na metodykach opracowanych przez naukowców, a zatwierdzonych przez Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przez którą jest ona nadzorowana. System ten został uznany jako krajowy system jakości żywności przez co jest objęty dofinansowaniem w ramach programu: Udział Rolników w Systemach Jakości Żywności.

 

Uczestnictwo w systemie IP pozwala na otrzymanie zdrowej żywności pochodzenia roślinnego, w której nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Potwierdzeniem wysokiej jakości plonów pochodzących z IP jest certyfikat i zastrzeżony znak IP.

Oprócz korzyści marketingowych wynikających ze sprzedaży żywności o poświadczonej urzędowo jakości istnieje szereg innych argumentów, dla których warto wdrożyć IP.

 

5 powodów – Dlaczego warto wdrożyć IP

Zbieżność założeń sytemu integrowanej produkcji roślin z zasadami integrowanej ochrony roślin pozwala stwierdzić, że wdrożenie IP w chwili obecnej gwarantuje wypełnienie obligatoryjnego wymogu wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin.

Uzyskanie certyfikatu w systemie IP pozwala na refundację części poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w systemie oraz promocją w ramach działań PROW 2007-2013.

Zastosowanie zasad IP pozwala na spełnienie wymogów stawianych przez system Wzajemnej Zgodności – Cross Compliance w ramach płatności bezpośrednich, które w zakresie ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności obowiązują od 1 stycznia 2011 r.

 

Wdrożenie w gospodarstwie IP jest niezwykle istotne w przypadku konieczności potwierdzenia wymogów odnoszących się do bezpieczeństwa żywności. Dotyczy to sprzedaży na rynku krajowym, jak i przy eksporcie roślin i produktów roślinnych, w szczególności na potrzeby eksportu owoców i warzyw na rynek Federacji Rosyjskiej. W ramach IP przewidziano możliwość prowadzenia produkcji zgodnie z normami rosyjskimi. Zasadniczym elementem są w tym przypadku opracowane przez Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach specjalne programy ochrony roślin.

IP pozwala także na wypełnienie w dużym zakresie wymogów bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska w ramach innych komercyjnych systemów jakości wymaganych np. przez wielkopowierzchniowe sieci handlowe.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/

 

Oferta

Kompleksowa opieka ze strony FreshMazovia.com obejmuje: Szkolenie IP, pomoc w prowadzeniu notatnika IP, przygotowanie do kontroli korespondencję z jednostką certyfikującą (zgłoszenie do IP, koordynacja kontroli, wniosek o wydanie certyfikatu) na podstawie pełnomocnictwa, całość jest uzupełniona całorocznym doradztwem produkcyjnym. W przypadku upraw jabłoni są to komunikaty Soska Konsulting, w pozostałych przypadkach doradztwo pracowników FreshMazovia. Na koniec FreshMazovia występuje w imieniu rolnika z wnioskiem do ARiMR o pomoc i zwrot poniesionych kosztów.

 

Szkolenia

FreshMazovia Consulting jako jednostka upoważniona do prowadzenia szkoleń przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje szkolenia z IP dla wybranych gatunków owoców i warzyw. Mając na uwadze praktyczne aspekty prowadzenia IP, nasi wykładowcy najlepsi specjaliści mający praktyczne doświadczenie w IP.

 

Więcej informacji

 

 

Doradztwo

Ze względu na złożoność problemów które wiążą się z prowadzeniem produkcji owoców i warzyw, zwłaszcza z sygnalizacją występowania szkodników i chorób i wykorzystaniem selektywnych środków ochrony do ich zwalczania zapewniamy profesjonalne i niezależne doradztwo produkcyjne.

Pomoc w prowadzeniu dokumentacji

Dla gospodarstw które na stałe korzystają z naszej pomocy zapewniamy pomoc w prowadzeniu niezbędnej dokumentacji, tak zwanych „Dzienniczków”.

 

Biuletyn

Biuletyn Integrowanej Produkcji to specjalistyczne czasopismo poświęcone produkcji owoców i warzyw. Czasopismo może służyć jako głos doradczy dla producentów ponieważ zawiera opis istniejącej sytuacji meteorologicznej i zagrożenia ze strony szkodników i chorób, a także zalecenia jak postępować w danej sytuacji. Więcej informacji na stronie: www.biuletyn.agro.pl