Integrowana Produkcja

O systemie

Integrowana Produkcja Roślin (IP) to system produkcji owoców, warzyw i zbóż oparty na właściwym planowaniu, wykorzystaniu istniejących warunków klimatyczno- glebowych, zawartości składników mineralnych w glebie, integrowanej ochrony roślin, oraz zminimalizowaniu ingerencji w środowisko naturalne. To opłacalny system produkcji roślinnej bazujący na wykorzystaniu zarówno środków chemicznych jak i nie chemicznych. Produkcja owoców i warzyw wg IP bazuje na metodykach opracowanych przez naukowców, a zatwierdzonych przez Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przez którą jest ona nadzorowana. System ten został uznany jako krajowy system jakości żywności przez co jest objęty dofinansowaniem w ramach programu: Udział Rolników w Systemach Jakości Żywności.

Uczestnictwo w systemie IP pozwala na otrzymanie zdrowej żywności pochodzenia roślinnego, w której nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Potwierdzeniem wysokiej jakości plonów pochodzących z IP jest certyfikat i zastrzeżony znak IP. Oprócz korzyści marketingowych wynikających ze sprzedaży żywności o poświadczonej urzędowo jakości istnieje szereg innych argumentów, dla których warto wdrożyć IP.

Zbieżność założeń sytemu integrowanej produkcji roślin z zasadami integrowanej ochrony roślin pozwala stwierdzić, że wdrożenie IP w chwili obecnej gwarantuje wypełnienie obligatoryjnego wymogu wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin. Wdrożenie w gospodarstwie IP jest niezwykle istotne w przypadku konieczności potwierdzenia wymogów odnoszących się do bezpieczeństwa żywności. Dotyczy to sprzedaży na rynku krajowym, jak i przy eksporcie roślin i produktów roślinnych.

Oferta

Kompleksowa opieka ze strony FreshMazovia obejmuje: Szkolenie IP, pomoc w prowadzeniu notatnika IP, przygotowanie do kontroli, korespondencję z jednostką certyfikującą (zgłoszenie do IP, koordynacja kontroli, wniosek o wydanie certyfikatu) na podstawie pełnomocnictwa, całość jest uzupełniona całorocznym doradztwem produkcyjnym, możliwość zamówienia komunikatów sadowniczych od Soska Konsulting.

Szkolenia

FreshMazovia Consulting jako jednostka upoważniona do prowadzenia szkoleń przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje szkolenia z IP dla wybranych gatunków owoców i warzyw. Mając na uwadze praktyczne aspekty prowadzenia IP, nasi wykładowcy najlepsi specjaliści mający praktyczne doświadczenie w IP.

Doradztwo

Ze względu na złożoność problemów które wiążą się z prowadzeniem produkcji owoców i warzyw, zwłaszcza z sygnalizacją występowania szkodników i chorób i wykorzystaniem selektywnych środków ochrony do ich zwalczania zapewniamy profesjonalne i niezależne doradztwo produkcyjne.