O systemie

Międzynarodowy system HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny) jest obecnie uważany za najbardziej skuteczny standard służący kontroli zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

 

Składa się on z dwóch podstawowych elementów, a mianowicie z analizy zagrożeń oraz ryzyka jego wystąpienia odnoszących się do otoczenia, surowca, ludzi jak również procesu produkcyjnego, oraz znaczenia krytycznych punktów kontrolnych w procesie wytwórczym.

 

Owe standardy są zapewnione poprzez zidentyfikowanie i szacowanie skali zagrożenia z punktu widzenia zdrowotnych wymagań żywności, jak również ryzyka pojawienia się zagrożenia w trakcie przebiegu poszczególnych etapów produkcji i obrotu żywnością.

 

Istotną informacją jest to, że prawodawstwo nie wymaga certyfikowania i zatwierdzania systemu HACCP, co krótko mówiąc oznacza że każdy producent, czy przedsiębiorstwo może całkowicie dobrowolnie poddać się certyfikacji przez zewnętrzne podmioty oceniające.

 

Zastosowanie tych zasad nakłada na producenta obowiązek regularnego przeglądania procedur oraz wprowadzania koniecznych zmian, w przypadku, gdy zaistniały jakiekolwiek zmiany w produkcie, procesie produkcyjnym, czy jakimkolwiek innym działaniu przedsiębiorstwa mającym wpływ na wytwarzaną żywność. Wprowadzenie tego systemu niesie za sobą wiele korzyści m.in. pozwoli efektywniej gospodarować zasobami przedsiębiorstwa oraz spowoduje systematyczną powtarzalność jakości produktów – która jest niezbędna przy dzisiejszych oczekiwaniach jakościowych konsumenta.

 

Oferta

W momencie powstania grupy producenckiej i przygotowywania produktu w jednym miejscu zgodnie z Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia art. 59 (tekst ujednolicony 1.09.2011r.) powstaje obowiązek wprowadzenia systemu HACCP (Hazard Analisys and Critical Control Point – analiza ryzyka i krytyczne punkty kontroli), który jest sprawdzany przez SANEPID.

 

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu FreshMazovia oferuje wprowadzenie tego niezbędnego systemu w sposób prosty i czytelny,  tak aby zapisy nie zajmowały zbyt dużo czasu i stanowiły realną pomoc w prowadzeniu firmy.